Az iskolai erőszak fogalmának megjelenése a szakmai- és közbeszédben

szept.25

Az iskola és az erőszak fogalmának együttes használata nem tekinthető szokatlannak.
Bár az „iskolai erőszak” látszólag újkeletű konstrukció, tartalmilag – a
jelenség ismeretét és elfogadottságát tekintve – mindig is jelen volt az oktatási
intézményekben.Az iskolákkal foglalkozó tanulmányok, leírások szerves része volt a rendszerváltás
előtt is a gyermekek „magatartási problémáinak” bemutatása, az iskolai
konfliktusok rendezésének mikéntje. A megközelítésben újat a rendszerváltoztatás
utáni időszak hozott. Az iskola demokratizálására vonatkozó törvényhozói
szándék egyértelműen megjelent az 1993-ban elfogadott közoktatási törvényben,
amely az iskolapolgárok jogait (és kötelezettségeit), az iskolai konfliktusok megelőzésének
és rendezésének módjait minden korábbi jogszabálynál részletesebben és
tartalmilag pontosabban igyekezett megfogalmazni. A szülői participáció (iskolaszék,
szülői szervezetek), a diákok önrendelkezési és döntéshozatali részvételi
jogosítványai fontos állomásnak tekinthetőek, még akkor is, ha az iskolai demokráciának
gyakran csak formális, és nem tartalmi ismérveit jelentik.
Témánk szempontjából is fontos nóvuma a közoktatási törvénynek, hogy az
iskolai konfliktusok rendezésének, az eljárási szabályoknak és garanciáknak a
részletes megfogalmazását az iskolai házirend hatáskörébe utalta. Ez a rendszerváltoztatás
utáni időszak reményteljes (és gyakran talán naiv) elképzelései között
„a helyi demokrácia aktív építésének kötelezettségét” kívánta törvényerőre
emelni.23 A jogszabály életbe lépését követően több kutatás is foglalkozott az
iskolai házirendek vizsgálatával, az oktatási intézményeken belüli demokrácia,
a diákjogok érvényesülésének jellemzőivel, azonban a kilencvenes évek elején
még nem találunk expressis verbis az iskolai erőszakra vonatkozó megállapításokat,
ajánlásokat.

Bővebben... http://www.fovpi.hu/data/cms54533/agresszio_zaro.pdf

 • Elismerve, hogy - bár a szülői magatartás a család magánügye - azt közügynek kell tekinteni, és minden szükséges intézkedést meg kell tenni a szülők támogatására és a pozitív szülői magatartáshoz szükséges feltételek megteremtésére.

 • 2011. július. 05.

  Gyermekjogokkal kapcsolatos hasznos linkek:
  • UNICEF
  • Tények és adatok az Európai Unióról
  • The European Network of Ombudspersons for Children (ENOC)
  • Child Rights Information Network
  • Childwelfare Information Gateway
  • Eurochild

   

OGYEI © 2011