Akik a munkánkat segítették

júl.04

Linkgyűjtemény


Országos Rendőrfőkapitányság (ORFK) Bűnmegelőzési Osztály

Az Országos Rendőr Főkapitányság igen fontosnak tekinti a lakosság tájékoztatását a bűnmegelőzéssel kapcsolatban. Kiemelten foglalkoznak a fiatalokra leselkedő veszélyekkel is. Az alábbi honlapon igen hasznos tájékoztató anyagok találhatók.  

www.police.hu/megelozes/bunmegelozes


Nők a Nőkért Együtt az Erőszak Ellen (NANE)

A Nők a Nőkért Együtt az Erőszak Ellen (NANE) Egyesület 1994 januárjában alakult azzal a céllal, hogy segélyvonalat indítson bántalmazott nők részére. A segélyvonalra, amely mind a mai napig az egyetlen olyan célzott telefonos szolgáltatás e témában, amelyek képzett női önkéntesek működtetnek civil szervezeti keretek között. Immár 13. éve érkeznek hozzánk hívások az ország minden részéről. Este hattól tíz óráig tartó ügyeletünk napi 5-8 bántalmazással és családon belüli erőszakkal kapcsolatos ügyet regisztrál.

A családon belüli erőszak nem magánügy. Számos nemzetközi egyezmény és javaslat kimondja, hogy a családon belüli nők és gyerekek elleni erőszak a nőkkel szembeni diszkrimináció egyik formája, és ezért ennek megszűntetése állami feladat. Egy ilyen mértékű társadalmi problémát egyetlen civil szervezet sem tud egymaga megoldani. Amiben a NANE valóban segíteni tud, az a meghallgatás és az ítéletmentes megértés, valamint a családon belüli erőszak társadalmi jelenségéről szóló ismertetek terjesztése akár publikációk, akár képzések vagy kampányok formájában.

Mivel Magyarországon mind a mai napig a NANE Egyesület az egyetlen családon belüli erőszakra specializálódott női civil szervezet, az elmúlt évek során tevékenységeink köre jelentősen kibővült. Reformokat kezdeményezünk például olyan jogi, államigazgatási-eljárási területeken, ahol az állam jelenleg nem szolgáltat igazságot a családon belüli erőszak áldozatainak. Eljárást indítottunk az Alkotmánybíróságnál a nemi erőszak bűncselekményként való elismertetéséért abban az esetben is, ha az a házasságon belül történik. (Mint talán ismeretes, ez utóbbi társadalmi megmozdulássá szélesedett kezdeményezés 1997-ben sikerrel járt.) A segélyvonalon kívül számtalan csatornán hallatjuk hangunkat. 1999-ben az Egyesület kiemelkedően közhasznú státuszt kapott.

www.nane.hu/egyesulet/index.html


Országgyűlési Biztos Hivatala

Közel tizenhat esztendő telt el azóta, hogy az ombudsman intézményét a rendszerváltó Alkotmány megteremtette Magyarországon, s tizenkét éve annak, hogy az erről szóló törvényt elfogadták. Az ombudsman-törvényt előterjesztője azzal ajánlotta a képviselők figyelmébe, hogy „elfogadásával nálunk is létrejöhet az emberi és állampolgári jogok
tiszteletben tartásának, a szolgáltató és nem hatalmi jellegű közigazgatásnak egyik fontos garanciája, és a megválasztott ombudsman a nép igazi, elkötelezett ügyvédjeként kezdheti meg a könnyűnek nem ígérkező, de remélhetőleg hatékony munkáját.”

Részlet az Ombudsmanok tíz éve” című kiadvány beköszönő szövegéből

www.obh.hu/


Országos Kriminológia Intézet

Kelet-Közép-Európa legnagyobb kriminológiai kutatóhelye a 1960-ban alapított Országos  Kriminológiai Intézet a Magyar Köztársaság Ügyészségének tudományos, kutató és képzési helye. Feladatunk a bűnözés kutatása, a kriminológia, a kriminalisztika és a büntetőjog-tudományok elméletének és gyakorlatának fejlesztése, továbbá a kutatási eredmények hasznosításának elősegítése. Munkánk során arra törekszünk, hogy kutatásaink valósághű ismereteket nyújtsanak a döntéshozók és a gyakorlat számára, az igazságszolgáltatás segítése és a bűnözés mérséklése érdekében. Honlapunkon  az Intézetről, kutatóinkról, kutatásainkról, kiadványainkról, eredményeinkről és az aktuális eseményekről, programokról, valamint könyvtárunkról egyaránt talál tájékoztatást.

www.okri.hu/


Országos Baleseti és Sürgősségi Intézet

Péterfy Sándor Utcai Kórház Rendelőintézet és Baleseti Központ a Fővárosi Önkormányzat tulajdona és egyúttal egyik legnagyobb egészségügyi intézménye 1630 (920 aktív és 710 rehabilitációs/krónikus) ágyával, valamint szépen felújított rendelőintézetével áll az évente hozzánk forduló mintegy 50.000 fekvő-és 1.000.000 járóbeteg rendelkezésére.

www.peterfykh.hu/


Módszertani Gyermekjóléti Szolgálatok Országos Egyesülete

Tevékenységével hozzá kíván járulni a működési területén élő gyermekek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, a családban történő nevelkedésének elősegítéséhez, a veszélyeztetettség megelőzéséhez, valamint a már kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez. Szakmai, módszertani segítséget nyújt az ország gyermekjóléti szolgálatainak működéséhez.  A szakterületeken tevékenykedő szakemberek és intézmények általános társadalmi, jogi, szakmai és egzisztenciális érdekeinek érvényre juttatása, szakmai- tudományos együttműködésük hazai és nemzetközi kiterjesztése.  Közreműködik és véleményezi a gyermekvédelmi/gyermekjóléti ellátások szabályozását szolgáló jogszabályok kialakítását.

www.mogyesz.hu/


Nemzeti Erőforrás Minisztérium (NEFMI) Szociális Államtitkárság
www.nefmi.gov.hu


Jogismeret Alapítvány

A Jogismeret Alapítvány 1998. óta kiemelkedően közhasznú szervezetként működik.         Alapító okiratunk szerint fő célkitűzésünk a jogi ismeretterjesztés, jogi képzés, jogi információszolgáltatás, jogtudományi kutatások - főként olyan területeken, amelyek súlyos hátrányokkal és lemaradásokkal küzdenek a joghasználat terén, a joghoz való hozzáférés lehetőségeiben. Ilyen joghasználói területek a civil nonprofit szektor, a közoktatás, a fogyatékosok, illetve a gyermekek jogai.

www.jogismeret.hu/?Page=1


Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány

Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány 1993-ban jött létre azzal a céllal, hogy a gyerekeknek, fiataloknak legyen közvetlen lehetősége segítséget kérni, problémáikat, gondolataikat megosztani. Mottónk: a gyerekeket meg kell hallgatni és a felnőtteket segíteni kell abban, hogy erre képesek legyenek. Alapértékeink a gyerekközpontúság, a bizalom, a felelősség és az együttműködés.A Kék Vonal minden munkatársa és önkéntese azért dolgozik, hogy a gyerekek valódi odafigyelést, elfogadást, a bajban segítséget kapjanak. Hiszünk abban, hogy ehhez a legjobb út az együttműködés, mert minden felnőtt közös felelőssége, hogy a gyerekeknek jobb legyen. Törekszünk a széleskörű, gyors, ingyenes és anonim elérhetőségre, ehhez felhasználjuk a technika lehetőségeit: a telefont és az internetet. A 116 111 - Ifjúsági és Gyerektelefon, Kék Vonal Internet Helpline valamint a 116 000 - Eltűnt Gyerekek Vonala, a nap 24 órájában hívható bármilyen telefonhálózatból ingyenesen, tetszés szerint anonim módon.  A két telefonszolgálat kiemelt céljai a gyerek- és fiatalkorban elkövetett öngyilkosságok valamint a gyerekek elszökésének, eltűnésének megelőzése és a gyerekek biztonságos internethasználatának lehetővé tétele. Szolgáltatásaink online is elérhetőek, e-mail éschat konzultációt a honlapunk biztonságos rendszerén keresztül vehetnek igénybe a rászorulók.www.kek-vonal.hu Az ügyeletet napközben önkéntesek látják el. Jelenleg közel 100 önkéntessel dolgozunk. Önkéntes programunk 2010-ben elnyerte az Év Önkéntes Programja díjat. 

A gyerekek érdekeit közvetetten is szolgáljuk ingyenes jogsegéllyel (Kérdezd a gyerekjogászt!) és a velük foglalkozó szakembereknek kínált konzultációs lehetőséggel (Szakember – Szakember Vonal).

www.kek-vonal.hu


ENSZ Gyermekjogi Bizottság

A genfi központú bizottság 1991-ben jött létre, feladata az 1989-ben elfogadott a „Gyermekek Jogai” Egyezmény végrehajtásának felügyelete. Az egyezményben részes államok által vállalt kötelezettségeikről ötévente benyújtásra kerülő országjelentések révén tájékozódik a gyermekek jogainak védelméről, folyamatosan figyelemmel kíséri e jogok érvényesülését, és amennyiben úgy ítéli meg, ajánlásokat fogalmaz meg. A Bizottság a hivatalos országjelentés mellett a Civil Alternatív Jelentésben foglaltakat is megvizsgálja és a kormánynak szóló ajánlások megfogalmazásakor az abban foglaltakat is figyelembe veszi. A magyar kormány eddig két jelentést nyújtott be. 2007 óta Dr. Herczog Mária személyében magyar tagja is van a bizottságnak.

www2.ohchr.org/english/bodies/crc/

Az UNICEF küldetése

Az UNICEF, az ENSZ Közgyűlésének megbízásából alapítása, 1946 óta a gyermekek jogainak védelmében tevékenykedik; közreműködik a gyermekek alapvető szükségleteinek kielégítésében, valamint a képességeik kiteljesítéséhez szükséges lehetőségek megteremtésében. Az UNICEF tevékenységét a Gyermek Jogairól szóló Egyezmény rendelkezései vezérlik. Arra törekszik, hogy a Gyermekjogi Egyezményben foglaltak etikai normává váljanak az élet minden területén. Az UNICEF munkáját a pártatlanság és a megkülönböztetéstől való mentesség jellemzi. Működése során elsősorban a leghátrányosabb helyzetben lévő gyermekeket és a legrosszabb helyzetű országokat támogatja. Az UNICEF programjai keretében elősegíti a nők és a lányok egyenlőségének megteremtését, támogatja teljes részvételüket társadalmuk politikai, szociális és gazdasági fejlődésében.

www.unicef.hu/unicef-portre.jsp


Család Gyermek Ifjúsági Egyesület

Család, Gyermek, Ifjúság Egyesület 1993-ban alakult az első olyan civil szervezetek egyikeként Magyarországon, amely célul tűzte ki a családok, a velük foglalkozó segítő szakemberek, és a közvélemény komplex támogatását a szó legszélesebb értelmében. Az Egyesület kiemelten közhasznú szervezetként tevékenykedik 1999 óta. Az Egyesület működésének céljaként megfogalmazott fő feladatait – a gyerekek védelme és a családok erősítése, összetartása – az érdekeltek és a velük dolgozó szakemberek megerősítésével, képzésével, szolgáltatások nyújtásával végzi. Tevékenységi körünk szerteágazó, így elsősorban
  • Család- és gyermekvédelem;
  • Szociális tevékenység;
  • Kutatás;
  • Képzés, képességfejlesztés;
  • Az emberi és állampolgári jogok védelme, jogsegély biztosítása.
Az Egyesület elsősorban hazai programok gazdája, de kiterjedt nemzetközi szakmai kapcsolattal is rendelkezik, hiszen egyik fontos feladatának tekinti a külföldön már hatékonyan és sikeresen működő gyermekvédelmi és családi programok magyarországi meghonosítását, nemzetközi kutatásokban, programokban való részvételt, illetve nemzetközi, hazai konferenciák szervezésével az ismeretek mind szélesebb körű terjesztését. A gyermekvédelem egyetlen rendszeresen megjelenő hazai folyóiratának és szakkönyveknek a megjelentetésével, valamint szakmai és ismeretterjesztő programok szervezésével is kívánjuk támogatni a gyermekvédelemben dolgozó szakembereket és intézményeket, hogy mindannyian emberségesebben és eredményesebben segíthessük a családokat és a gyerekeket, képviselhessük a szakma és a kliensek érdekeit, erősítve és bátorítva minden érdekelt aktív részvételét.

www.csagyi.hu/


Magyar Védőnők Egyesülete (MAVE)

A lakosság magasabb szintű egészségügyi ellátása érdekében feladatunk, hogy a védőnői eskühöz híven, a szakma szabályai és az általános, valamint a közszolgálatokra jellemző etikai normák betartásával járuljunk hozzá, a védőnői hivatást gyakorolók munkájának végzéséhez. Egyesületi tevékenységünket országos lefedettséggel folytatjuk. Szakmai érdekképviseleti; kutatási; oktatási; projekt-, konferencia-, fórumok szervezési; lap-, és kiadvány szerkesztési; valamint kommunikációs tevékenységünkkel segítjük a védőnők: egészségmegőrző, betegségmegelőző, egészségnevelő, felvilágosító munkáját.

www.mave.hu/Független Médiaközpont

A Független Médiaközpont 1995 óta szakmai programokat tart – nonprofit alapon – újságíróknak és médiaszakos diákoknak, emellett szakmai konferenciákat és kerekasztal-beszélgetéseket rendez. Tevékenységében kiemelt szerepet töltenek be az újságíróknak tartott továbbképzések, a roma és esélyegyenlőségi programok, a média önszabályozásával kapcsolatos kezdeményezések. Tanfolyamokat és műhelyfoglalkozásokat tart újságírók és médiaszakos diákok számára, s részt vesz nemzetközi újságíró-képző programokban. A központ 1995-től 2003-ig számos alaptanfolyamot tartott rádiók, televíziók és a nyomtatott sajtó munkatársainak. Az elmúlt években a Központ főleg az újságírók továbbképzésére (pl. gazdasági, online, oknyomozó újságírás, civil média) valamint az etikus és minőségi újságírás előmozdítását célzó programokra (pl. oktatási anyagok kiadása) összpontosít.

www.cij.hu/hu/


Pikler-Lóczy Társaság a Kisgyermekekért

A régmúlttal rendelkező csecsemőotthon profilja átalakult, egy valami azonban állandó: a gyermekekkel való bánásnak az alapelve, melyet a gyermekorvosi tapasztalatok alapján alakítottak ki. Lényege a csecsemővel és a kisgyermekkel való tapintatos, tiszteletteljes, és a legkisebb erőszaktól is mentes, a kisgyermekre figyelő, önálló kezdeményezésének kezdettől teret adó bánásmód, az egészséges személyiségfejlődés biztosítása.

www.pikler.hu

  • Az Országos Gyermekegészségügyi Intézet az egészségügyi kormányzat szakmai háttérintézménye. A gyermekek egészségügyi ellátásával kapcsolatos adatok alapján szakmapolitikai javaslatokat dolgoz ki, módszertani ajánlásokat tesz, képzési, továbbképzési programokat szervez, különös tekintettel az egészségfejlesztésre, a népegészségügyi szempontból meghatározó betegségek megelőzésére, a szűrési tevékenységre. Évek óta foglalkozunk a gyermekbántalmazás és elhanyagolás kérdéseivel is. Módszertani levelet, oktatási anyagokat adtunk ki, számos konferenciát szerveztünk. Ezzel a honlappal a szakemberek mellett a laikusok felé is szeretnénk fordulni, mert a gyermekbántalmazás és elhanyagolás megelőzése össztársadalmi feladat, közös felelősségünk. A honlapra feltöltött anyagokkal szeretnénk tájékoztatni, szemléletet formálni. Célunk, hogy nyíltan lehessen erről a kényes témáról beszélni. Nem vállalhatjuk azonban egyéni problémák megoldását, ezt szolgálják a helyi gyermekvédelmi szakemberek, segítő szervezetek és szolgálatok

OGYEI © 2011