Nemzeti Drogmegelőzési Iroda

nov.13

Az NDI szakmai alapelvei 

Az NDI minőségi szakértelmet és tájékozódást biztosít a döntéshozók és a szakmai közösség számára egyaránt. Keresi és közreadja azokat a felismeréseket, melyek a droghasználat társadalmi problémájának hatékony válaszai lehetnek. Teret ad szakmai viták nyílt lefolytatásának, és képviseli a szakmai közösséget a megelőzés, a kezelés-ellátás, a közösségi beavatkozások területén. A különböző szakmai válaszok támogatójaként és megszervezőjeként a droghasználók és hozzátartozóik életminőségének javításában elkötelezett. Az ismeretek és tudások megosztásának elvét figyelembe véve az NDI törekszik a drogprobléma területén fellelhető tény alapú és innovatív beavatkozások támogatására. Ennek érdekében a szakpolitika, a gyakorlat és a kutatás területeit képviselő szakmai közösségek között közvetítő szerepet tölt be. Az NDI mint a kábítószerügyi koordinációért felelős minisztérium háttérintézménye, hozzájárul a droghasználattal és egészségfejlesztéssel kapcsolatos szakmai ismeretek áttekintéséhez, meghonosításához és kritikai értelmezéséhez. A magyar lakosság életminőségének növelését célul kitűzve, az NDI keresi a drogproblémában érintettek mentális egészségének, szociális biztonságának és társadalmi befogadottságának fejlesztési lehetőségeit, valamint a szenvedélybetegségek és a kapcsolódó egyéni és közösségi ártalmak csökkentésének módjait is. Az NDI a minőség, a szakmaiság és az elkötelezettség elveinek hármasságában végzi feladatait.  

Az NDI fő feladatai 

Megbízható tájékoztatás nyújtása 
Az NDI publikációs tevékenységet folytat, gondozza a Szakmai Információs Portált (SZIP), működtet egy folyamatosan fejlődő társadalomtudományi szakkönyvtárat. Szakpolitikai és kutatási téren, valamint a legjobb gyakorlatok vonatkozásában tanácsadó funkciót lát el. Cél, hogy szakmailag kiegyensúlyozott és megbízható tájékoztatást nyújtson a drogokkal, a droghasználattal és a velük összefüggő/ általuk okozott ártalmakkal kapcsolatban.  

Hatékony közpolitikai válaszok szakmai támogatása
 Az NDI a saját eszközeivel arra törekszik, hogy a drogproblémára tényeken alapuló válaszok megfogalmazásához stratégiai szempontokat adjon. Támogatja a szakmai közösségekkel együttműködésben kidolgozott standardok, szakmai irányelvek, stratégiai tervek kidolgozását, és szigorú minoségügyi feltételeknek megfelelő kvantitatív és kvalitatív kutatások megvalósítását. Kapcsolatot tart fenn hazai és nemzetközi szakmai testvérszervezetekkel, egyben elkötelezett a közös előnyökön alapuló regionális vagy több ország bevonásával folytatott nemzetközi programok iránt. A tudományosan megalapozott közpolitikai tervezés és értékekés fejlesztését támogatva az NDI elkötelezett mind a döntéshozók, mind a szakmai és helyi közösségek, valamint a média tájékoztatásában. Részt vesz a kormányzati törekvések elemzésében, értékelésében, valamint a legjobb gyakorlatok feltárásában és közzétételében.  

A hazai drogmegelőzési és egészségfejlesztési munka támogatása
Az NDI kiemelt feladata, hogy gyűjtse, adatbázisba foglalja és szisztematikusan elemezze a különböző színtereken (iskola, család, munkahely, szabadidő-eltöltés színterei) megvalósuló hazai drogprevenciós és egészségfejlesztési programokat. Az Intézet feladata továbbá, hogy közreadja a legjobb hazai és nemzetközi gyakorlatokat, valamint a területen kutatások kezdeményezésével, továbbképzések, szakmai konferenciák szervezésével, módszertani kiadványok segítségével, standardok kialakításával elősegítse a szakmai kommunikáció és a prevenciós programok minőségének fejlesztését.  

Minőségfejlesztés 
Annak érdekében, hogy a beavatkozások, szolgáltatások, programok és projektek az adott körülmények között a lehető legjobb minőségben valósuljanak meg, az NDI minőségügyi rendszerek kidolgozását és működtetését szorgalmazza a kapcsolódó szakmai területeken működő szolgáltatók számára.  

Szakmaközi együttműködés
 Az NDI szakmai közösségének meggyőződése, hogy a kábítószer-használattal összefüggő egyéni és közösségi kockázatokat, ártalmakat csak a szakterületek elkötelezett koalíciójában lehet hatékonyan csökkenteni. Ennek érdekében a drogprobléma többtényezős (multifaktoriális) jelenségét a szakmaközi együttműködés (multidiszciplináris, interdiszciplináris) keretei között kell kezelni. Ez a szakmák egymásra utaltságának felismerését, a szakmaközi információáramlás biztosítását, valamint az egységes és koherens tervezés megvalósítását igényli.  

Az Intézet alapfeladatai 

a droghasználattal és tágabban az addikciós problémákkal kapcsolatos szakmai felismerések és eredmények nyomon követése; 
a megelőzés területén irányelvek, standardok kifejlesztése, valamint megvalósulásuk értékelése; 
a helyi közösségek speciális szakmai együttműködésének, a kábítószerügyi egyeztető fórumok tevékenységének módszertani támogatása és értékelése; 
az elterelés megelőző-felvilágosító szolgáltatásának módszertani támogatása, finanszírozása, és értékelése;
kutatások kezdeményezése, elősegítése, és értékelése;
az egészségfejlesztés és a drogproblémák kezelése területén tájékoztatással és nyilvános megjelenéssel kapcsolatos tevékenység folytatása; 
nemzetközi szakmai kapcsolatok ápolása és bővítése.

 •  A gyermekbántalmazás megelőzése össztársadalmi feladat. Az Országos Gyermekegészségügyi Intézet évek óta foglalkozik a gyermekbántalmazás és elhanyagolás problémájával. 
  • MÓDSZERTANI SEGÉDLET - A gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyermekekkel szembeni szexuális visszaélések eseteire: modszertani_segedlet_2012.zip


 • 2011. július. 06.

  Szakembereknek szóló hasznos linkgyűjtemény:
  • UNICEF
  • WHO
  • ISPCAN 
  • Child Abuse Prevention Network
  • Jim Hopper - Gyermekbántalmazás - statisztikai adatok, kutatások, források
  • Child maltreatment 2009
  • Childwelfare Information Gateway
  • American Academy of Child & Adolescent Psychiatry 
  • Cikkgyűjtemény gyermekbántalmazás témakörében.


   

OGYEI © 2011